Relacja z seminarium OAP UW pt. „Wykorzystanie modelowania komputerowego w zarządzaniu politycznym” (21.01.2013)

21 stycznia 2013 r. Ośrodek Analiz Politologicznych UW zorganizował seminarium pt. Wykorzystanie modelowania komputerowego w zarządzaniu politycznym. Zaprezentowano na nim główne obszary działalności Laboratorium Nowoczesnych Metod Prognoz i Symulacji Polityczno-Społeczno-Gospodarczych, utworzonego w ubiegłym roku na mocy porozumienia między Ośrodkiem a jego partnerem technologicznym – firmą Cognitum.

Laboratorium to nowo utworzony badawczy dział Ośrodka, mający na celu innowacyjne podejście do badania zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych. Będzie się ono zajmować efektywnym wspieraniem procesów rządzenia i zarządzania w przestrzeni publicznej i w sferze prywatnej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badania zjawisk polityczno-społeczno-gospodarczych (w tym nowoczesnych technologii ICT). W ramach Laboratorium tworzone będą bazy wiedzy, nowoczesne, innowacyjne narzędzia oraz wytyczne dla określonych obszarów funkcjonowania instytucji publicznych (administracji publicznej, samorządów) i prywatnych. Laboratorium powołane zostało wspólnie przez Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz partnera technologicznego, firmę Cognitum, dostarczyciela usług IT w obszarze Cloud Computing, Big Data, jak również narzędzi do zarządzania wiedzą i technologii semantycznych.

prof. A. RothertSeminarium otworzyła prowadząca spotkanie kierownik Laboratorium, prof. dr hab. Agnieszka Rothert. Ekspert opowiedziała o idei, która przyświecała twórcom Laboratorium – chęci prowadzenia eksperymentów pokazujących, w jakim stopniu możliwe jest zastosowanie nauk ścisłych do poprawienia jakości działań podejmowanych w sektorze publicznym. Swoje wystąpienie prof. Rothert rozpoczęła od rozważań nad zagadnieniami teoretycznymi. Zwróciła uwagę, że przedstawiciele nauk społecznych powinni ściślej współpracować z przedstawicielami nauk ścisłych, gdyż tradycyjne metody mogą okazać się niewystarczające do opisu coraz bardziej złożonych i zaskakujących zjawisk społecznych. Profesor postawiła wobec powyższej kwestii pytanie, czy i w jakim stopniu możliwe jest prognozowanie określonych zjawisk, rozumiane nie jako podawanie gotowych rozwiązań, ale raczej przybliżeń dotyczących rozwoju sytuacji. Według kierownik Laboratorium – będzie ono w swojej pracy stosować będzie podejście emergencji i sieciowości w naukach społecznych. Prof. Agnieszka Rothert przedstawiła także ofertę Laboratorium dla przedstawicieli administracji – to współpraca ze specjalistami, którzy są w stanie dostarczyć rządzącym scenariuszy potencjalnych zdarzeń. Jest to według prof. Rothert rozwiązanie bardzo dobre w sytuacji niepewności, pozwala bowiem na elastyczne podejście i prowadzenie polityki wariantowej, dostosowanej do zmieniających się warunków.

P. KapłańskiDrugim prelegentem był Paweł Kapłański, dyrektor technologiczny w firmie Cognitum, który przedstawił prezentację zatytułowaną Komponent technologiczny. Paweł Kapłański rozpoczął wystąpienie od stwierdzenia, że podstawowym zadaniem Cognitum w ramach Laboratorium jest zrozumienie potrzeb politologów i dostarczenie im odpowiednich narzędzi badawczych. Zarysował potencjalne obszary zastosowania technologii informatycznych w naukach społecznych (testowanie hipotez statystycznych, analiza trendów, systemy zarządzania wiedzą, wspomaganie procesów decyzyjnych w czasie rzeczywistym, ocena skutków regulacji przez symulacje i modelowanie zjawisk emergentnych). Paweł Kapłański podkreślił, że obecnie możliwe jest przetworzenie ogromnych ilości danych w ramach klastrów komputerowych – kluczową kwestią jest bariera dostępności nowoczesnych technologii. Cognitum chce wyjść na przeciw temu problemowi tworząc kontrolowany język naturalny, intuicyjny, pozbawiony niejednoznaczości oraz mający formalną semantykę. Dyrektor technologiczny Cognitum opowiedział także o rozwijanym przez firmę systemie zarządzania wiedzą Ontorion. Jest to system naturalny, bazujący na logice opisowej, bardzo użytecznej do zapisu ontologii. Swoje wystąpienie Paweł Kapłański zakończył zaproszeniem do współpracy z Laboratorium i krótkim przedstawieniem jej wizji, polegającej między innymi na zastosowaniu wspomnianego wcześniej systemu zarządzania wiedzą Ontorion do zapisu regulacji w języku kontrolowanym.

dr R. Mieńkowska-NorkieneAutorami kolejnego wystąpienia pt. Wykorzystanie symulacji w działaniu administracji publicznej byli dr Renata Mieńkowska-Norkiene z OAP UW oraz Paweł Zarzycki, prezes Cognitum. Prelegenci zapowiedzieli, że w ramach Laboratorium symulacje prowadzone będą dwutorowo: poprzez wykorzystanie modelowania w celu usprawnienia funkcjonowania instytucji administracji (aspekt wewnętrzny) oraz do oceny skutków decyzji podejmowanych przez instytucje administracji (aspekt zewnętrzny). Dr Mieńkowska-Norkiene i Paweł Zarzycki stwierdzili, że w Polsce dość efektywnie wykorzystuje się narzędzia wspomagające administrację ale możliwe są w tym obszarze usprawnienia. Laboratorium chce wyjść na przeciw tej potrzebie, proponując przeniesienie wspomagania zarządzania na meta-poziom, co umożliwi sprawdzenie, jak zarządzać procesami, żeby działały w sposób efektywniejszy. Prelegenci zaprezentowali konkretne korzyści wynikające z tego rozwiązania: podniesienie jakości procesów, skrócenie czasu ich realizacji, obniżenie kosztów, znalezienie błędów czy „wąskich gardeł”. Propozycja Laboratorium to według nich unifikacja narzędzi i sposobów opisu wiedzy, dająca możliwość rozwijania modeli w sposób ciągły i uniewrażliwiania ich na zmiany prawne, regulacyjne, czy na zmiany warunków biznesowych. Eksperci zarysowali następnie założenia modelowania przy pomocy agentów, czyli wydzielonych części programu komputerowego, reprezentujących konkretnych aktorów społecznych (jednostki, firmy, instytucje). Jak zauważyli – model agentowy pozwala na badanie bardzo wielu wariantów – co pozwala zmniejszyć nakład pracy i koszt, gdyż w przypadku tradycyjnych badań każdy z wariantów musi być osobno analizowany. P. ZarzyckiZwrócili jednocześnie uwagę na fakt, że modelowanie agentowe jest metodą dynamiczną, umożliwiającą sprawne reagowanie na zmieniające się okoliczności. Dr Mieńkowska-Norkiene i Paweł Zarzycki zwrócili również uwagę na to, że w dotychczasowych badania stosowano przede wszystkim modele opisywane arytmetycznie, charakteryzujące się wspomnianą przez Pawła Kapłańskiego barierą dostępności. System Laboratorium ma tymczasem przewagę nad tego rodzaju modelami – do opisu stosuje kontrolowany język naturalny, zrozumiały dla przedstawicieli nauk społecznych. Jednocześnie, dysponując narzędziami BigData, udostępnianymi przez Cognitum, Laboratorium będzie w stanie analizować duże ilości danych, co pozwoli na prowadzenie badań na szeroką skalę.

dr Ł. DonajPo wystąpieniu dr Mieńkowskiej-Norkiene i Pawła Zarzyckiego referat zatytułowany Dylematy prognozowania i symulacji międzynarodowych przedstawił dr Łukasz Donaj z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr Donaj rozpoczął wystąpienie od zagadnień metodologicznych, definiując pojęcia symulacji oraz prognozy. Zwrócił uwagę na problem liniowego postrzegania rzeczywistości oraz tendencji do nieuwzględniania czynników nie pasujących do wstępnych założeń. Odpowiedź na ten problem dr Donaj dostrzegł w prezentowanym przez Laboratorium interdyscyplinarnym podejściu, wykorzystującym metody z zakresu nauk informatycznych.

dr A. Zięba

Ostatnią prezentację pt. Nowoczesne rozwiązania dla zarządzania kryzysowego zaprezentowali dr Aleksandra Zięba oraz Paweł Zarzycki. Przedstawili rezultaty przeprowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Cognitum projektu z zakresu usprawnienia zarządzania kryzysowego na terenie powiatu węgrowskiego. Prelegenci omówili wyzwania stojące przed systemem zarządzania wiedzą, takie jak dematerializacja informacji, transfer danych i ich wymiana danych w czasie rzeczywistym, monitoring infrastruktury telekomunikacyjnej, czy wirtualizacja oraz stałe monitorowanie najbardziej istotnych procesów. Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą pozwolić ma na lepszą organizację pracy, poprawę jej wyników, zmniejszenie chaosu, zwiększenie poziomu zadowolenia z pracy, czy umożliwienie pracownikom realizacji zadań wyższego rzędu. Paweł Zarzycki zauważył, że mocną stroną pracy Laboratorium, jest dostarczanie konkretnych rozwiązań systemowych, które będą możliwe do zastosowania przez badaczy nauk społecznych.

Po zakończeniu wystąpień uczestnicy seminarium zadawali prelegentom pytania w ramach panelu dyskusyjnego.

Seminarium podsumowała prof. dr. hab. Agnieszka Rothert, która zaprosiła zebranych do współpracy i zapowiedziała organizowanie kolejnych spotkań i dyskusji, dotyczących pracy Laboratorium.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.