Prof. dr hab. Ryszard Zięba

prof. Ryszard ZiębaKluczowe specjalności:

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski
bezpieczeństwo międzynarodowe
Unia Europejska
teoria bezpieczeństwa
teoria stosunków międzynarodowych

 

 

Wybrane publikacje:

Książki:

Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych (współredaktor z J. Zając i S. Bieleniem), Warszawa 2015

Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Warszawa 2013

Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, (redaktor), Warszawa 2008

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007

Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989, (współautorka J. Zając), Toruń 2005

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa 2005

Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, (redaktor), Toruń 2004

Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie, (cztery wydania), Warszawa 1999–2004

Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, (współredaktor), Warszawa 2004

Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003

Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa 2000

Studia, artykuły, ekspertyzy:

Implikacje stosunków polsko-amerykańskich dla polityki zagranicznej Polski, „Przegląd Politologiczny”, 2015, nr 2

Stosunki polsko-tureckie w dziedzinie bezpieczeństwa, [w:] Longin Pastusiak (red.), 600 lat stosunków dyplomatycznych Polska-Turcja. Historia i teraźniejszość, Warszawa 2015

Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2014, t. 50, nr 2

Traktatowe uwarunkowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, [w:] Justyna Zając (red.), Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, Warszawa 2014

Podstawowe dylematy polskiej polityki wschodniej, [w:] Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk (red), Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, Katowice 2014

Pojęcie i istota polityki zagranicznej państwa, [w:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Lublin 2014

Treść i zakres pojęcia ‘bezpieczeństwo Polski’, [w:] Sebastian Wojciechowski, Anna Potyrała (red.), Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, Warszawa 2014

Poland’s relationship with Russia, Dossier stratégique: La Pologne, un acteur de la défense européenne, „La Lettre de L’IRSEM” (Institut de recherche stratégique de l’École Militaire), no 3-2014

Przyczyny stagnacji i szanse ożywienia polityki obronnej Unii Europejskiej w kontekście stosunków transatlantyckich, Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2014, nr 4 (XI)

Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej RP rządu koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2013, t. 47, nr 1–2

International roles of the European Union, [w:] „Rocznik Integracji Europejskiej”, (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), nr 6/2012

Polska we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 10/2012

O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON”, 2012, nr 1 (86)

Polska w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [w:] Stanisław Parzymies, Irena Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012

Przyszłość Unii Europejskiej jako projektu politycznego w świetle kryzysu 2008 roku, [w:] Roman Kuźniar (red.), Kryzys 2008 roku a pozycja międzynarodowa Zachodu, Warszawa 2011

Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2011, t. 43, nr 1–2

Twenty years of Poland’s Euro-Atlantic  foreign policy, „International Studies”, (Uniwersytet Łódzki), 2011, Vo. 13,  No. 1, http://versita.metapress.com/content/u34174330h45l743/fulltext.pdf

Współczesne stosunki polsko-rosyjskie: uwarunkowania, problemy, implikacje, „Przegląd Politologiczny”, 2011, nr 3

Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski, (współautorka J. Zając) ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w ramach prac prowadzonych przez Radę Ministrów nad Strategią Rozwoju Kraju na lata 2011–2020, Warszawa, październik 2010. (Ekspertyza była wykorzystana przez Komisję Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego)

Prognoza interesów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa w perspektywie 20 lat, (współautorka  J. Zając), ekspertyza wykonana dla Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa, luty 2011. http://www.spbn.gov.pl/portal/sbn/619/Publikacje.html?y=2011&m=2

Nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty metodologiczne, [w:] Janusz Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010

Czy  Unia Europejska potrzebuje nowej strategii bezpieczeństwa?, [w:] Klemens Budzowski (red.), Europejska  polityka bezpieczeństwa i integracji, Kraków 2010

Czy Polska ma wystarczające gwarancje bezpieczeństwa narodowego?, [w:] Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie, I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa 22–24 września 2009, Warszawa 2009

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ekspertyza opublikowana na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 15 kwietnia 2009, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/090415_wspolna_polityka_zagraniczna_pl.htm

Czy w stosunkach polsko-rosyjskich możliwe jest przejście od »polityki historycznej« do »polityki perspektywicznej«?, „Przegląd Zachodni”, 2009, nr 3

Was haben wir denn gewonnen?. Zum US-polnischen Abkommen über Raketenabwehr“ – Interview mit Professor Ryszard Zięba, „WeltTrends: Zeitschrift für internationale Politik“, Nr. 63,  (Jahrgang 16), November/Dezember 2008

Rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony: implikacje dla Polski, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2008, nr 4 (IV)

La politica de seguridad  polaca: entre atlantismo y el europeismo, „Lamusa”, (Faculdad de Humanidades de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha), 2006, no 5

Współpraca Francji i Niemiec w kształtowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2006, nr 4 (III)

Transformation of Polish Foreign Policy, „The Polish Foreign Affairs Digest”, 2004, No. 4

The ‘Strategic Partnership’ between Poland and Ukraine, „The Polish Foreign Affairs Digest”, 2002, No. 3

European Security and Defence Identity. The Polish Viewpoint, „The Polish Foreign Affairs Digest”, 2001, No. 1

The Need of a New Approach in the Research on European Security, „Perspectives”, (Praha), No. 13, Winter 1999/2000

Możliwość komentowania jest wyłączona.