Procedura recenzowania artykułów naukowych w Kwartalniku Naukowym OAP UW „e-Politikon”

1. Nadesłane publikacje są poddawane wstępnej ocenie przez  Redakcję. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma i  spełnia wymagania określone w Instrukcji dla Autorów, zostaje  zakwalifikowany do dalszej procedury. Jeżeli artykuł nie spełnia  wyżej wymienionych warunków, zostaje      odesłany Autorowi/ Autorom  (pierwszemu lub wskazanemu jako osoba do korespondencji).

2. Redaktor naczelny, przy  pomocy Redaktorów tematycznych,  dokonuje wyboru co najmniej dwóch Recenzentów spośród osób specjalizujących się w danej tematyce, nieposiadających afiliacji naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku tekstów  powstałych w  języku obcym, co najmniej jeden z Recenzentów musi być  afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość Autora.

3. Recenzenci otrzymują  streszczenia artykułów. Po wyrażeniu  przez Recenzentów zgody na przyjęcie artykułu do recenzji, Redakcja  przesyła im pełny tekst artykułu wraz z obowiązującym formularzem  recenzji (poniżej).

4. Na sporządzenie recenzji Recenzenci mają dwa tygodnie od dnia otrzymania artykułu.

5. Recenzja odbywa się w systemie double-blind review process,  to znaczy, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Podczas procesu recenzowania zachowana jest zasada poufności.

6. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji (drogą elektroniczną, pocztą lub bezpośrednio w Redakcji).

7. Recenzja musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem w kwestii  dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

8. Autorzy są informowani o  wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu. Autorzy powinni odnieść się do uwag zgłoszonych przez  Recenzentów i zwrócić poprawiony Artykuł do Redakcji najpóźniej w  ciągu tygodnia od daty otrzymania recenzji.

9. Recenzent określa jednoznacznie, czy praca wymaga powtórnej  recenzji. Jeśli tak, wówczas Redakcja wysyła  poprawioną przez  Autora pracę  ponownie do tego samego Recenzenta.

10. Warunkiem zakwalifikowania pracy do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje.

11. W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych Recenzentów.

12. Redakcja przynajmniej raz do roku podaje do publicznej  wiadomości (zamieszcza na stronie internetowej), aktualną listę recenzentów z którymi współpracuje.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu „Dobre  praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Możliwość komentowania jest wyłączona.