dr Michał Brzeziński

dr Michał BrzezińskiKluczowe specjalności:

teoretyczne podstawy bezpieczeństwa
stany nadzwyczajne
zarządzanie kryzysowe

 

 

 

Wybrane publikacje:

(red. wraz S. Sulowskim), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014 

Miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwagi prawno-organizacyjne, ,,Studia Politologiczne” 2014, t. 34

O bezpieczeństwie w ujęciu etymologicznym, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014

Zasady działania organów władzy publicznej w stanie klęski żywiołowej, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014

Bezpieczeństwo społeczne z perspektywy bezpieczeństwa wewnętrznego, ,,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki” 2013, nr 3

Sytuacja kryzysowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – analiza pojęcia, ,,e-Politikon. Kwartalnik naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego” nr 6/2013

(red. wraz S. Sulowskim), Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, Warszawa 2012 

Bezpieczeństwo społeczne jako rodzaj bezpieczeństwa. Ustalenia wprowadzające, [w:] A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia. Uwarunkowania. Wyzwania, Warszawa 2012

Konstytucjonalizacja pozycji ustrojowej parlamentu w sytuacjach szczególnych zagrożeń, [w:] T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011

(red. wraz S. Sulowskim), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009 

Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007

Możliwość komentowania jest wyłączona.