Dr hab. Marek Madej

Kluczowe specjalności:

NATO i inne europejskie organizacje bezpieczeństwa
terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne
współczesne konflikty zbrojne
polska polityka bezpieczeństwa

Wybrane publikacje:

Książki i raporty:

Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012 (współautorzy: R. Kuźniar, B. Balcerowicz, A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, K. Pronińska, M. Sułek, M. Tabor, A. Wojciuk)

Cooperation on security in Central Europe: Sharing V4 Experience with the Neighboring Regions, (ed.) V4 Papers No. 1, Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2010

Państwa członkowskie NATO wobec nowej koncepcji strategicznej Sojuszu. Przegląd stanowisk (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010 (współredakcja B. Górka-Winter)

NATO Member States and the New Strategic Concept: An Overview (ed.), Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2010 (współredakcja z B. Górka-Winter)

Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009 (współredakcja z M. Terlikowski)

Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007

Międzynarodowy terroryzm polityczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2001

Artykuły:

Visegrad Group defense co-operation: what added value for the European capabilities?, NORDIKA Programme Note No. 19/13, Foundation pour la Reserche Strategique, Paris, June 2013

North Atlantic Treaty Organization, [w:] L. Levi, G. Finizio, N. Vallinoto (eds.), The Democratization of International Institutions. First International Democracy Report, Routledge, London-New York 2014

Poland: indirect and ad hoc [w:] A. Leander (ed.), Commercialising Security. Political consequences for European military operations, PRIO New Security Studies, London-New York 2013, (współautorzy: M. Terlikowski, B. Górka-Winter)

NATO po szczycie w Chicago: stan i perspektywy rozwoju [w:] R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski (red.), NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa-Łódź 2013

Security Studies in Context of International Relations – Child, Cousin or Just Close Neighbour?, „Stosunki międzynarodowe-International Relations”, nr 2 (t. 48)/2013

NATO – Końca kryzysu nie widać, „Rocznik strategiczny 2012/13”

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony – Czas strategicznego bezładu, „Rocznik Strategiczny 2012/13”,  Warszawa 2013 (współautor M. Terlikowski).

Drone War on Terrorism – użycie bezzałogowych pojazdów latających (UAV) w walce z terroryzmem, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 3 (65)/ 2012

Czy w tym tunelu jest światło? Operacja ISAF na tle klasycznych koncepcji zwalczania partyzantki, [w:] W. Sokała, B. Zapała (red.), Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, Warszawa 2011

Poland’s Priorities in the Debate on a New Strategic Concept for NATO, „PISM Strategic File”, no. 12, April 2010

Polska w walce z terroryzmem międzynarodowym, [w:] S. Bieleń (red.), Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, Warszawa 2010.

Cyberterroryści, cyberprzestępcy i hakerzy, [w:] J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010

Obama’s missile defense rethink: The Polish reaction, „The Bulletin of Atomic Scientists”, 30 September 2009

Zagrożenia asymetryczne – istota, specyfika, faktyczna ranga strategiczna we współczesnym świecie [w:] S. Wojciechowski, R. Fiedler (red.), Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, Poznań 2009

Prywatne przedsiębiorstwa wojskowe – implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, „Stosunki międzynarodowe – International Relations”, nr 1-2 (37)/ 2008

Transatlantic Perspectives on Asymmetric Threats – Their Essence, Nature and Strategic Importance [w:] S. Dębski (ed.), „Transatlantic Perspectives on Security Imperatives, Transatlantic Public Policy Series”, Volume 3, Münster-Berlin 2007

Globalizacja zagrożeń asymetrycznych, „Sprawy Międzynarodowe”, styczeń-marzec 2003, nr 1/2003

Możliwość komentowania jest wyłączona.