O OAP

Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem (OAP) to niezależna organizacjaktórej misją jest propagowanie lepszego zrozumienia ważnych kwestii społecznych, gospodarczych i politycznych. OAP przyjmuje postawę ideologicznej neutralności, obiektywizmu i przestrzegania w swej działalności najwyższych standardów akademickich. Prowadzone badania mają służyć dobru wspólnemu i nie sprzyjają żadnej opcji politycznej.

Opracowane przez Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem materiały i analizy są przygotowywane przez profesjonalistów krajowych i zagranicznych z uniwersyteckich ośrodków politologicznych.

Podstawowe zadania OAP, to:

  • Identyfikacja bieżących problemów politycznych na polskiej, europejskiej i międzynarodowej scenie politycznej;

  • Przedstawianie propozycji rozwiązań problemów politycznych;

  • Wspomaganie wymiany idei i informacji między kluczowymi aktorami procesu politycznego.

Dla osiągnięcia założonych celów OAP realizuje:

  • średnio- i długookresowe projekty badawcze krajowe i międzynarodowe, których wyniki podawane są do publicznej wiadomości;

  • organizuje: konferencje, prezentacje, seminaria, spotkania tematyczne;

  • prowadzi działalność edukacyjną organizując szkolenia i kursy skierowane do uczniów, studentów, młodych liderów politycznych, pracowników administracji.

Jednocześnie OAP – na prywatne zlecenia krajowych i zagranicznych instytucji i organizacji – opracowuje raporty, ekspertyzy i analizy oraz świadczy usługi doradcze w wybranych obszarach związanych z funkcjonowaniem polityki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.