Kolejny „e-Politikon” pt. „Innowacje w polityce” został właśnie opublikowany w Internecie! (20.06.2015)

ePolitikon 13 2015Szanowni Państwo,

opublikowaliśmy właśnie kolejny numer „e-Politikonu”, tym razem poświęcony zagadnieniu innowacji w polityce.

Najnowszy numer znajdą Państwo tutaj.

Numer otwierają dwa artykuły definiujące przestrzeń analizy. W pierwszym dr Artur Laska, autor tekstu pt. Innowacyjność publiczna jako nowa perspektywa analityczna w naukach o polityce, przenosi perspektywę innowacyjności na sferę publiczną i polityczną. Z kolei prof. Agnieszka Rothert w artykule Inteligentny model innowacji regionalnych zastanawia się nad sensem, charakterem i uwarunkowaniami szeroko pojętych innowacji w kontekście postępu technologicznego, procesów globalizacji oraz innych czynników innowacyjności.

W dalszej części numeru znajdują się teksty pokazujące spektrum innowacji regionalnych. I tak, dr hab. Krzysztof Tomaszewski w artykule pt. Subnarodowe sieci współpracy – inteligentne podejście do procesu integracji europejskiej (na przykładzie regionów i miast) stawia tezę, iż wspólnoty terytorialne wyłaniają się współcześnie jako istotne podmioty uczestniczące w  polityce europejskiej. Autor prezentuje różne aspekty uczestniczenia wspólnot terytorialnych w polityce europejskiej oraz wskazuje, jak wielką szansę stanowiło dla nich włączenie się w mechanizmy wykreowane w ramach procesu integracji. W tekście wskazano również na wysoką efektywność działań podejmowanych przez wspólnoty terytorialne, co stanowi zasadnicze źródło sukcesu czynnika regionalnego (i  lokalnego) w procesie integracji europejskiej.

Dr Adam Szymański podjął tematykę obywatelstwa miejskiego – analizuje tę postnarodową koncepcję obywatelstwa oraz wskazuje na istniejące i możliwe przyszłe innowacje w miastach europejskich.

W tematyce innowacji miejskich porusza się także autorka tekstu pt. Kreowanie miejskiej demokratycznej przestrzeni publicznej – dr Anna Wierzchowska. Autorka wskazuje, iż współczesne miasto stanowi przestrzeń, w obrębie której przebiegają intensywne procesy demokratyzacji, które nakładają się na równie intensywnie przebiegające procesy komercjalizacji. Droga do wykreowania demokratycznej przestrzeni miejskiej wymaga zastosowania różnych rozwiązań i instrumentów, pozwalających na osiągnięcie otwartej, solidarnej wspólnoty miejskiej. Mogą w tym pomóc odpowiednie rozwiązania przestrzenne, podobnie jak efektywne rozstrzygnięcia dotyczące samorządu lokalnego czy ruchy miejskie, uzupełniające niewystarczające rozwiązania demokracji przedstawicielskiej.

W ostatnim z tematycznych artykułów pt. Demokracja partycypacyjna na poziomie lokalnym jako jeden z aspektów realizacji zasady subsydiarności na przykładzie aglomeracji warszawskiej, dr Renata Mieńkowska-Norkiene analizuje najważniejsze aspekty funkcjonowania demokracji partycypacyjnej na poziomie lokalnym w aglomeracji warszawskiej, przy czym aspekty te zestawia z koncepcją zasady subsydiarności. Analizując narzędzia demokracji deliberatywnej i  partycypacyjnej na poziomie lokalnym w kontekście zasady subsydiarności, pokazuje jej obraz raczej jako ogólnej koncepcji towarzyszącej tego rodzaju inicjatywom niż prawno-instytucjonalnej bazy aktywności lokalnej.

W niniejszym numerze, w dziale Varia, publikujemy również artykuł prof. Wojciecha Cynarskiego pt. Droga sztuk walki a polityka. Autor analizuje związki sztuk walki z polityką, twierdząc, iż występują one zarówno w skali międzynarodowej, jak i krajowej lub lokalnej. W pierwszym i  drugim przypadku mają wynikać z polityki poszczególnych państw. Kraje, z których wywodzą się określone sztuki walki, starają się zwykle promować w ten sposób swoje narodowe tradycje.

Numer zamykają dwie recenzje publikacji o charakterze politologicznym.

Życzymy ciekawej lektury,

Redakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.