„Internet a polskie elity polityczne – cyberprofesjonaliści czy cyberamatorzy?”

19 listopada 2012 r. Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Pracownią Marketingu i Komunikowania Politycznego Instytutu Nauk Politycznych UW zorganizowali w ramach cyklu seminariów Komentarze Politologiczne seminarium pt. Internet a polskie elity polityczne – cyberprofesjonaliści czy cyberamatorzy?.

Głównym celem seminarium było zaprezentowanie wyników badania kultury politycznej polskich elit politycznych i obywateli w Internecie w okresie wyborów parlamentarnych w 2011 roku. Badania zrealizowane zostały przez zespół badaczy z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu badawczego Formy i treści ekspresji kultury politycznej Polaków w Internecie w kampanii wyborczej 2010 i 2011 kierowanego przez prof. Jana Garlickiego. Ponadto seminarium towarzyszyła promocja publikacji opracowanej na podstawie wyników przeprowadzonych badań – 26. numeru Studiów Politologicznych, opublikowanego pod redakcją prof. Jana Garlickiego i dr Daniela Midera zatytułowanego Elity polityczne a Internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów.

prof. J. GarlickiSeminarium rozpoczął prowadzący spotkanie prof. Jan Garlicki, omawiając tematykę i metodologię przeprowadzonych badań. Następnie profesor wygłosił swój referat pt. Komunikowanie polityczne w Internecie. Główne tezy płynące z prezentacji były następujące: po pierwsze, rola Internetu w komunikowaniu politycznym wciąż rośnie, jednak to telewizja a nie Internet jest głównym źródłem informacji dla Internautów; po drugie, Internet jest medium wykorzystywanym do przekazu informacji o charakterze politycznym, jednak ich objętość jest wciąż niewielka, zaś analiza porównawcza między 2010 a 2011 rokiem, nie wykazała tendencji wzrostowej w tym aspekcie.

dr D. MiderJako drugi, swój referat pt. Polscy Internauci – cyberentuzjaści, cybermalkontenci czy cybermaruderzy? wygłosił dr Daniel Mider. Jego wystąpienie dotyczyło w pierwszej kolejności omówienia metodologii badania postaw Internautów wobec zastosowań Internetu w polityce. W dalszej części swojego przemówienia, dr D. Mider omówił wyróżnione przez siebie na podstawie badania CAWI (na próbie N=757) trzy typy polskich Internautów, omawiając charakterystykę (zarówno socjodemograficzną, jak i preferencji wyborczych) każdego z nich. Wspomniane typy to: stanowiący grupę najliczniejszą cybermaruderzy (68,4%) – zwolennicy stagnacji ambiwalentnej, cyberentuzjaści (26,1%) – umiarkowani rewolucjoniści (reformatorzy) oraz rewolucjoniści oraz cybermalkontenci (5,6%) – umiarkowani reakcjoniści (konserwatyści) oraz reakcjoniści. Wnioski płynące z referatu dr D. Midera dotyczyły zarówno bieżących obserwacji – przede wszystkim faktu, że politycy nie są przez Internautów uznawani za źródło zmian, jak i obserwacji bardzo prospektywnych – możliwej ewolucji w kierunku demokracji bezpośredniej poprzez zwiększenie roli Internetu lub traktowania Internetu jako narzędzia pomocniczego dla demokracji (co wydaje się być wizją bardziej prawdopodobną).

dr A. ChibowskaKolejną prelegentką była dr Adrianna Chibowska, która mówiła o Wymiarze merytorycznego i komunikacyjnego aktywności partii politycznych w Internecie. Pierwszym aspektem, który zwraca uwagę jest fakt, że choć aktywność polityków w Internecie wzrasta (szczególnie w czasie kampanii wyborczych), jest ona przez Internautów oceniana raczej negatywnie, jedynie jako narzędzie instrumentalne wzmacniające przedmiotowe traktowanie wyborców. W swoim wystąpieniu dr A. Chibowska wyróżniła wymiar merytoryczny aktywności politycznej w Internecie, analizując Sieci 1.0 (tradycyjne strony internetowe (WWW), fora dyskusyjne, newslettery czy komunikatory internetowe) i Sieci 2.0 (blogi, mikroblogi, serwisy społecznościowe, chaty) oraz analogicznie wymiar komunikacyjny Sieci 1.0 i Sieci 2.0. Respondenci (Internauci) uznają, że działania polityków w Internecie są pomysłowe, jednak dostrzegalny jest brak dopracowanej strategii marketingowej, i przede wszystkim – brak budowania więzi z wyborcami. Zdaniem Internautów działalność polityków ma charakter głównie promocyjny, ale wygłaszane przez nich deklaracje w świecie wirtualnym nie przekładają się na interakcje w świecie rzeczywistym. Ponadto przekaz Sieci 2.0. nie wnosi innych jakościowo informacji, a ma jedynie charakter nawiązujący, często powielający treści publikowane w Sieci 1.0.

mgr A. MarcinkowskaOstatni referat, Reprodukcja politycznej cyber-sieci – wyniki badania partii politycznych w Internecie za pomocą robota sieciowego INPSpider, zaprezentowała mgr Aneta Marcinkowska. W swoim wystąpieniu przybliżyła ona metodę analizy sieciowej oraz wymiar techniczny stworzonego na potrzeby badania narzędzia – robota sieciowego INPSpider. Wyjaśniła także, w jaki sposób przeprowadzano wszystkie dwanaście pomiarów badania i jakie strony internetowe analizowano (było to sześć stron największych partii politycznych kandydujących w wyborach parlamentarnych 2011 roku – PO, PJN, PSL, PiS Ruch Palikota oraz SLD). Następnie mgr A. Marcinkowska zaprezentowała wyniki badania w wymiarze analizy egzogenicznej (badanie topografii zewnętrznej) oraz analizy endogenicznej (badanie topografii wewnętrznej).

Po wszystkich wystąpieniach, został otwarty panel dyskusyjny, na którym zgromadzeni goście mogli zadawać pytania prelegentom. Poruszane w tej części seminarium zagadnienia dotyczyły zarówno kwestii metodologicznych zrealizowanych badań, jak i ich wyników. Inne tematy dotyczyły aspektów związanych z partycypacją polityków w Internecie, chociażby kształtowaniem się demokracji pod wpływem wzrastającej roli Internetu w życiu społecznym i politycznym.

Na zakończenie seminarium prof. J. Garlicki dokonał podsumowania poruszanych kwestii, zachęcając zgromadzonych gości do obserwowania relacji, jaka powstaje na styku polityki i Internetu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komentarze Politologiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.