e-Politikon nr 8/2013

e-Politikon nr 8 2013Przekazujemy Państwu ostatni w tym roku, ósmy numer Kwartalnika Naukowego Ośrodka Analiz Politologicznych UW „e-Politikon”.
Zgodnie z pierwotnym zamiarem, miał on być poświęcony tematyce powiązań sportu i polityki. Okazało się jednak, że wbrew naszej intuicji ten obszar badań nie spotkał się z szerokim zainteresowaniem i ostatecznie zdecydowaliśmy się opublikować jedynie dwa z nadesłanych tekstów tematycznych, jednocześnie uzupełniając numer o inne artykuły, które w ostatnich miesiącach zostały zaproponowane do publikacji w „e-Politikonie”.

Aby pobrać ósmy numer „e-Politikonu” prosimy kliknąć poniżej:

Numer otwiera artykuł prof. Tadeusza Klementewicza, pt. Dekonspiracja globalnego Lewiatana. W poszukiwaniu paradygmatu badania neoliberalnej globalizacji, w którym autor rozważa problem wyboru paradygmatu badań nad współrządzeniem we współczesnym światowym systemie neoliberalnego kapitalizmu. W nurt rozważań prof. Klementewicza wpisuje się artykuł Magdaleny Wielądek poświęcony analizie pojęcia „globalizacja”.

Kolejny tekst – autorstwa dr Kariny Marczuk – dotyczy koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego, konkretnie zaś tego, jak są one kształtowane przez małe państwa „starej” Unii Europejskiej po zakończeniu zimnej wojny.

Tematem artykułu Piotra Serafina jest działalność lobbingowa Cuban American National Foundation, która od początku lat 80. XX w. nakierowana jest na zmianę polityki zagranicznej USA wobec Kuby.

Dr Seweryn Dmowski w tekście Polityczna historia polskiej piłki nożnej – wprowadzenie do tematyki badawczej uzasadnia konieczność prowadzenia badań nad futbolem w zakresie nauk o polityce. Autor porządkuje podstawowe pojęcia oraz proponuje spójne ramy metodologiczne. Prezentuje także autorską koncepcję periodyzacji historii politycznej polskiego futbolu.

Ewelina Białkowska z kolei stara się analizować sport jako instrument służący zarządzaniu wizerunkiem państwa na arenie międzynarodowej. Autorka wskazuje na znaczenie wizerunkowe organizowania przez państwo międzynarodowych wydarzeń sportowych.

Numer zamykają trzy recenzje oraz sprawozdanie ze spotkania jubileuszowego z okazji 50-lecia nadania prof. Stanisławowi Gebethnerowi stopnia doktora nauk prawnych.

Artykuły:

Tadeusz Klementewicz
Dekonspiracja globalnego Lewiatana. W poszukiwaniu paradygmatu badania neoliberalnej globalizacji (s. 7-30)

Magdalena Wielądek
Zrozumieć globalizację (s. 31-43)

Karina Marczuk
Koncepcje bezpieczeństwa wewnętrznego małych państw „starej” Unii Europejskiej na przykładzie członków Beneluksu (s. 44-73)

Piotr Serafin
Cuban American National Foundation jako przykład skutecznego lobbingu grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych (s. 74-88)

Seweryn Dmowski
Polityczna historia polskiej piłki nożnej – wprowadzenie do tematyki badawczej (s. 89-108)

Ewelina Białkowska
Sport – instrument polityczny służący kreacji wizerunku państwa na arenie międzynarodowej (109-137)


Artykuły recenzyjne:

Janusz Płaczek
Krzysztof M. Księżopolski, Kamila Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, Warszawa 2012 (s. 138-144)

Karina Marczuk
Mirosław Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Warszawa 2013 (s. 145-147)

Karina Marczuk
Dariusz Popławski, Między bezstronnością a solidarnością międzynarodową. Polityka bezpieczeństwa europejskich państw neutralnych i bezaliansowych po zimne wojnie, Warszawa 2013 (s. 148-150)

Sprawozdania:

Beata Górowska
Sprawozdanie ze spotkania jubileuszowego z okazji 50-lecia nadania profesorowi Stanisławowi Gebethnerowi stopnia doktora nauk prawnych (151-154)

Możliwość komentowania jest wyłączona.