e-Politikon nr 6/2013

Zdecydowaliśmy poświęcić kolejny „e-Politikon” zagadnieniu bezpieczeństwa państwa. Wydaje się nam bowiem, iż tematyka ta jest obecnie niedoceniana i ograniczona głównie do kwestii bezpieczeństwa energetycznego, a jednocześnie wymagająca  i stanowiąca ważny obszar współczesnej politologii.

Numer otwieramy artykułem prof. Andrzeja Misiuka, w którym autor przedstawił ewolucję poglądów w teorii i praktyce na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Ta problematyka była początkowo ściśle związana z istotą instytucji państwowej i realizowana poprzez jej narzędzie, jakim jest administracja państwowa. Wraz ze zmianami ustrojowymi i ideologicznymi zmieniały się poglądy na charakter i znaczenie bezpieczeństwa.

W drugim artykule prof. Jacek Czaputowicz omawia ewolucję polityki bezpieczeństwa Polski: zaangażowanie w operacje stabilizacyjne  u boku Stanów Zjednoczonych, bezpieczeństwo europejskie oraz rozwijanie samodzielnych zdolności obronnych.

Z kolei Arkadiusz Sekściński analizuje pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Autor odwołuje się do potocznego i naukowego rozumienia bezpieczeństwa, przedstawia różne ujęcia i koncepcje teoretyczne, które od połowy lat 50-tych XX wieku towarzyszyły redefinicji bezpieczeństwa w naukach politycznych.

Na tej kanwie warto także uważnie przyjrzeć się tekstowi dr. Michała Brzezińskiego, który analizuje pojęcie sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Autorzy postanowili przyjrzeć się także szczegółowo wybranym aspektom bezpieczeństwa. I tak dr Miron Lakomy analizuje najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw z perspektywy nauk społecznych, Bartosz Skłodowski bada relacje pomiędzy bezpieczeństwem a prawami podstawowymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Izabela Szeląg omawia problematykę ochrony porządku  i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie własne samorządu lokalnego, Antoni Morawski wskazuje na specyficzną rolę organizacji pozarządowych w procesie zarządzania kryzysowego, a dr Krzysztof M. Księżopolski podnosi kwestię finansowego wymiaru bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie kryzysu strefy euroatlantyckiej.

Część tematyczną zamyka anglojęzyczny artykuł Jerzego Kacały zatytułowany Unia Europejska jako kolektywny system bezpieczeństwa regionalnego w czasie kryzysu ekonomicznego. Wpływ oszczędności na wydatki zbrojeniowe Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Artykuł poświęcony został analizie tendencji występujących w ramach budżetów obronnych tych państw Unii Europejskiej, zagrożeniom, jakie niesie ze sobą potencjalny wpływ kryzysu ekonomicznego na polityki zbrojeniowe wewnątrz UE, oraz potencjalnym szansom, jakie mogą powstać w rezultacie kryzysu.

Tradycyjnie zapraszamy także do zapoznania się z artykułami z działu Varia, które tym razem wpisują się w tematykę nieodległą od przedstawionych wyżej tekstów.

W pierwszym z nich prof. Stanisław Bieleń omawia cechy i zasady prawne negocjacji dyplomatycznych, dr Rafał Bieniada omawia teoretyczne aspekty regionalizmu i regionalizacji, dr Rafał Maciąg podejmuje tematykę powstania  i zmierzchu społeczności w Internecie, zaś Tomasz Król opisuje ruch niemieckich autonomistów jako polityczny fenomen w ramach spektrum lewicowo-ekstremistycznego.

Życzymy ciekawej lektury i zachęcamy do zgłaszania swoich tekstów do publikacji w „e-Politikonie”. Na stronie Ośrodka znajdą Państwo informacje o temacie wiodącym najbliższego numeru.

Wyświetl dokument na pełnym ekranie w formacie .pdf

 

Artykuły:

Andrzej Misiuk
Rzecz o bezpieczeństwie – geneza, istota, rozwój (s.9–23)

 

Jacek Czaputowicz
Polityka bezpieczeństwa Polski – między samodzielnością a europeizacją (s.24–41)

 

Arkadiusz Sekściński
Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza i współczesne rozumienie w naukach politycznych (s.42–79)

 

Michał Brzeziński
Sytuacja kryzysowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – analiza pojęcia (s.80–99)

 

Miron Lakomy
Zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw – przyczynek do typologii (s.100–141)

 

Bartosz Skłodowski
Konflikt pomiędzy bezpieczeństwem a prawami podstawowymi w przestrzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i funkcjonalne (s.142–161)

 

Izabela Szeląg
Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie samorządu lokalnego (s.162–186)

 

Antoni Morawski
Rola organizacji pozarządowych w procesie zarządzania kryzysowego (s.187–207)

 

Krzysztof M. Księżopolski
Finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie kryzysu strefy euroatlantyckiej (s.208–230)

 

Jerzy Kacała
European Union as a System of Collective Regional Security During the Economic Crisis. Influence of Austerity Measores on the Defence Spending of France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom (s.231–249)

 

VARIA

Stanisław Bieleń
Cechy i zasady prawne negocjacji dyplomatycznych (s.249–280)

 

Rafał Bieniada
Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teoretyczne (s.281–299)

 

Rafał Maciąg
Zmierzch społeczności w Internecie jako skutek zwiększającej się kontroli indywidualnych użytkowników (s.300–318)

 

Tomasz Król
Niemieccy autonomiści jako ekstremistyczny fenomen (s.319–341)

Możliwość komentowania jest wyłączona.