e-Politikon nr 3/2012

Trzeci numer „e-Politikonu” otwiera artykuł Krzysztofa Księżopolskiego, w którym autor wskazuje na wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, przedstawia zarówno specyfikę wydobycia gazu łupkowego w naszym kraju, jak i konsekwencje tej sytuacji dla Rosji, Europy Środkowej i Unii Europejskiej.

W kolejnym tekście Agata Włodkowska-Bagan podejmuje temat mniej popularny ale równie istotny we współczesnych stosunkach międzynarodowych, analizując mechanizmy miękkiego oddziaływania Rosji na państwa będące jej najbliższymi sąsiadami. Autorka wskazuje, iż po wielu latach stosowania całego wachlarzu środków politycznych, wojskowych i gospodarczych, Rosja sięgnęła także po kulturalno-ideologiczne. W artykule podjęto próbę analizy źródeł rosyjskiej soft power oraz jej wykorzystania w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej.

Pozostając w tematyce stosunków międzynarodowych, Marzena Żakowska bada instytucję interwencji humanitarnej w kontekście pragmatyzmu politycznego państw.

Z kolei Kamil Ławniczak próbuje pragmatycznie spojrzeć na problem legitymizacji Unii Europejskiej. Autor prezentuje trzy głosy w debacie akademickiej na temat legitymizacji UE. Próba ich syntezy skłania do przesunięcia uwagi z rzekomych demokratycznych niedostatków UE na efektywność, rozliczalność i granice kompetencji instytucji unijnych.

Kolejne dwa teksty poświęcone są z kolei zagadnieniom z obszaru polityki społecznej. Mirosława Skawińska podejmuje temat polityki rodzinnej i edukacyjnej, jako głównego priorytetu polityki społecznej państwa, zaś Maciej Olejnik dokonuje ewaluacji funkcjonowania dialogu społecznego na poziomie regionalnym przez pryzmat działalności Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego.

Warto także zwrócić uwagę na opracowanie Jagody Bloch. Przy publikacji tego artykułu mogliśmy wreszcie wykorzystać możliwości „e-Politikonu” jako czasopisma elektronicznego. Pozwoliło to wzbogacić treść samego artykułu multimedialnym materiałem źródłowym – wypowiedziami polskich polityków. Na konkretnych przykładach autorka przedstawia środki interpretacyjne, służące podniesieniu wagi wystąpienia: sposób akcentowania, linię intonacyjną, tempo mówienia, zabarwienie emocjonalne przekazu.

Ciekawym studium jest także artykuł Jeremiasza Salamona, który bada wpływ kandydatów na głosowanie podzielone w mieszanych systemach wyborczych. Zasadnicze pytania, na które odpowiedzi poszukuje autor, dotyczą wpływu kandydatów na decyzje wyborców o udzieleniu poparcia oraz rozdziale głosów pomiędzy różne siły polityczne.

W ostatnim artykule pt. „Przymierze biblijne w żydowskiej tradycji politycznej” Lucyna Chmielewska wskazuje, że akceptowane dziś powszechnie w świecie zachodnim polityczne pojęcia suwerenności ludu, republikanizmu, federalizmu, podziału władzy są świeckim pokłosiem biblijnej idei przymierza, która zakorzeniła się w filozofii politycznej Zachodu za sprawą tradycji żydowskiej.

Wyświetl dokument na pełnym ekranie w formacie .pdf

 

Artykuły z numeru:

Krzysztof Księżopolski
Wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski (s. 8-35)

 

Agata Włodkowska-Bagan
Soft Power w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec państwa „bliskiej zagranicy” (s. 36-61)

 

Marzena Żakowska
Interwencja humanitarna a pragmatyzm polityczny państw w stosunkach międzynarodowych (s. 62-106)

 

Kamil Ławniczak
Między demokracją a efektywnością. Trzy spojrzenia na deficyt legitymizacji w Unii Europejskiej (s. 107-128)

 

Mirosława Skawińska
Polityka rodzinna i edukacyjna – główny priorytet polityki społecznej państwa (s.129-149)

 

Maciej Olejnik
Ewaluacja funkcjonowania dialogu społecznego na poziomie regionalnym w Polsce przez pryzmat działalności wojewódzkich komisji dialogu społecznego (s. 150-173)

 

Jagoda Bloch
Wspólna sprawa, wspólny patos – o intonacji wystąpień sejmowych (s. 174-181)

 

Jeremiasz Salamon
Wpływ kandydatów na głosowanie podzielone w mieszanych systemach wyborczych (s. 182-214)

 

Lucyna Chmielewska
Przymierze biblijne w żydowskiej tradycji politycznej (s. 215-239)

 

Artykuły recenzyjne:

Beata Górowska
P. Borecki, C. Janik (wyb. i oprac.) Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w archiwaliach z lat 1989-2010, Warszawa 2011, s. 391 (s. 240-248)

 

Paweł Krasowski
A. Pacześniak, J. M. De Waele, Ludzie partii – Idealiści czy pragmatycy?, Warszawa 2011 (s. 249-255)

 

Rafał Tenerowicz
W. Kostecki, Strach i potęga. Bezpieczeństwo miedzynarodowe w XXI wieku (s. 256-259)

Możliwość komentowania jest wyłączona.