„e-Politikon” nr 30/2019

Prezentujemy Państwu 30. numer Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” poświęcony problematyce kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.

Plik z wydaniem można pobrać poniżej:

Punktem wyjścia rozważań w przedkładanym numerze jest miejsce kobiet w badaniach nad bezpieczeństwem i w naukach o polityce. Wyzwaniem natomiast – odpowiedź na pytanie, czy doświadczenie mężczyzn stało się dominujące w debacie o przestrzeni publicznej, w tym o pokoju i bezpieczeństwie. Potrzeba dodawania kobiet do dyskursu akademickiego wynika z krytycznego podejścia do badań naukowych mieszczących się w nurcie postpozytywizmu. Kobiety bezspornie stanowią swoisty fundament bezpieczeństwa każdej społeczności, niezależnie od struktur i systemów, w jakich funkcjonują, jednak intencją redaktorki numeru było zainspirowanie autorów do poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania badawcze: czy kobiety tworzą normy, na postawie których interpretowane są zjawiska społeczne i polityczne? Jakie mity i stereotypy towarzyszą badaniom i jak wyglądają praktyczne aspekty kształtowania polityki i bezpieczeństwa? Jakie ujęcia dominują w ukazywaniu kobiet w przemocy politycznej i konfliktach zbrojnych? Czy teorie feministyczne stały się podstawą do nowej wiedzy, która wytworzyła własną epistemologię? Czy polaryzacja cech przypisywanych kobietom i mężczyznom wpływa na politykę, władzę i państwo?

Numer otwiera artykuł Marleny Drygiel-Bielińskiej, w którym ukazane są globalne wyzwania ujęte w Agendzie ONZ pt. Kobiety w procesie budowania pokoju – perspektywa systemu międzynarodowego. Następnie Aleksandra Gasztold prezentuje problem interpretacji aktywności kobiet w terroryzmie w tekście zatytułowanym Udział kobiet w organizacjach terrorystycznych. Hiperkobieta – hiperterrorystka. Kontynuacją tych rozważań jest artykuł Aleksandry Nowickiej dotyczący Motywacji kobiet do angażowania się w działalność przestępczą na przykładzie islamskich organizacji terrorystycznych. W dalszej kolejności zamieszczono dwa opracowania odnoszące się do statusu i pozycji kobiet w Republice Południowej Afryki i w Islamskiej Republice Iranu. Katarzyna Lorenc analizuje wysiłki kobiet na rzecz równouprawnienia w RPA (Women in South African Politics: Gender Equality in the Republic of South Africa), a Monika Stachoń skomplikowany status kobiet w Iranie (Miejsce i pozycja kobiet w przestrzeni publicznej i politycznej Islamskiej Republiki Iranu). Kwestie związane z dyskryminacją kobiet w instytucjach bezpieczeństwa zostały poruszone przez Aleksandrę Komar w ostatnim artykule zatytułowanym Wybrane aspekty tokenizmu jako przykłady dyskryminacji kobiet w służbach mundurowych w Polsce.

Do prezentowanego numeru dołączone są, jako varia, teksty: Mariusza A. Wolfa pt. American Exceptionalism in Discourse of Barack Obama and Donald Trump oraz Małgorzaty Ciborowskiej pt. Migracje ludności z Syrii do Unii Europejskiej po 2015 roku – przyczyny i skutki oraz recenzja pracy Oscara Krejčíego Geopolitics of the Central European Region: The View from Prague and Bratislava.

Możliwość komentowania jest wyłączona.