e-Politikon nr 23/2017

Przedstawiamy Państwu 23. numer naszego kwartalnika, poświęcony zagadnieniom radykalizmu we współczesnym świecie.

Plik z wydaniem można pobrać poniżej:

Artykuły zawarte w przedkładanym numerze koncentrują się na kilku zagadnieniach: badaniach nad radykalizacją, modelach radykalizacji, kampaniach i programach deradykalizacyjnych oraz radykalizacji w sieci. Częstym wątkiem przebijającym się w tekstach jest kwestia wolności słowa jako czynnika sprzyjającego utrwalaniu i promowaniu skrajnych opinii. Jest to stały dylemat w dyskusji nad przeciwdziałaniem terroryzmowi.

Ze względu na niezaprzeczalność tego, że kobiety stanowią ponad połowę populacji numer otwiera artykuł redaktor wydania Aleksandry Gasztold. Poruszono w nim kwestię roli kobiet w przeciwdziałaniu radykalizacji do ekstremizmu i terroryzmu. Autorka podjęła próbę analizy specyfiki płci na poziomie zapobiegania terroryzmowi. „Włączanie kobiet” w programy prewencyjne może przyczynić się do zwiększenia skuteczności mechanizmu rozpoznania podatności na fascynację skrajnymi ideologiami oraz minimalizacji zagrożenia.

Sławomir Czapnik w artykule pt. Główne źródło ekstremizmów? Późny Zygmunt Bauman o globalizacji skoncentrował się na kapitalistycznej globalizacji jako jednym z uwarunkowań sprzyjających dysproporcjom głównie ekonomicznym oraz polaryzacji opinii i poglądów. Napięcia i nierówności będące charakterystyczną cechą neoliberalnej fazy współczesności generują destrukcyjne tendencje mające swój wyraz m.in. w fali przemocy, w tym terroryzmu i ekstremizmu.

Kolejnym artykułem jest Reaktywna koradykalizacja jako element strategii Państwa Islamskiego autorstwa Bartosza Bolechowa. W tekście dokonano analizy „politycznej pułapki” kryjącej się w strategii prowokacji stosowanej przez Daisz. Dodatkowo wykazano główne wyzwania dla polityki przeciwdziałania terrorystycznej narracji i reagowania na nią.

Natomiast Iwona Jankowska-Czyż w artykule Specyfika radykalizacji działań terrorystów w kontekście przestrzeni internetowej zebrała i usystematyzowała wiedzę dotyczącą aktywności propagandowo-werbunkowej online. Odniosła się również do kwestii medialności terroryzmu jako czynnika wpływającego na promocję działalności terrorystycznej i mogącego sprzyjać radykalizacji.

Z kolei Karolina Wojtasik w artykule Krew niewiernych jest halal. Radykalizacja postaw i nawoływanie do ataków na ludność cywilną w wybranych publikacjach tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) dokonała przeglądu wybranych oficjalnych publikacji Daisz pod kątem wzywania do przemocy. Autorka skoncentrowała się na przekazach nawołujących do zabijania niewiernych (kuffar) w krajach Unii Europejskiej i USA. Przytaczając sposób argumentacji oraz tezy stosowane przez organizację terrorystyczną w środkach przekazu, uwidoczniła związek z incydentami o charakterze terrorystycznym z ostatnich lat.

Aleksandra Gołaś w tekście Czynniki i uwarunkowania radykalizacji muzułmanów w zakładach karnych. Studium przypadku Wielkiej Brytanii skoncentrowała się na rozwoju ideologii ekstremistycznych w więzieniach. W sposób przeglądowy zaprezentowała podatność jednostki na radykalizację, wyszczególniając uwarunkowania indywidualne oraz oddziaływanie grupy.

Niewątpliwie największe wyzwania związane z radykalizacją do ekstremizmu i terroryzmu z perspektywy europejskiej stworzył kryzys migracyjny z latach 2014-2016. W ciągu tych trzech kolejnych lat zewnętrzną granicę Unii Europejskiej nielegalnie przekroczyło około 2,6 mln osób. Ponad połowa z tego przybyła do Niemiec. Lawinowy napływ imigrantów i poszukujących azylu wywołał wzrost nastrojów antyislamskich i opozycyjnych wobec polityki europejskiej kanclerz Angeli Merkel. Na znaczeniu zyskało stowarzyszenie Patriotycznych Europejczyków przeciw islamizacji Zachodu (niem. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, PEGIDA) oraz konserwatywna partia Alternative für Deutschland (AfD). Dlatego w prezentowanym numerze zamieszczono dwa artykuły poświęcone sytuacji w RFN-ie.

Pierwszym jest tekst Aleksandry Moroskiej-Bonkiewicz Radykalizacja niemieckiej sceny politycznej. Fenomen sukcesu Alternatywy dla Niemiec w wyborach do Bundestagu w 2017 r. Dokonano w nim analizy przesłanek sprzyjających powstaniu AfD w kontekście polityki migracyjnej „otwartych drzwi” kanclerz Angeli Merkel oraz zaprezentowano profil elektoratu tej partii.

Drugim jest artykuł Agaty Kałabunowskiej pt. Walka ze skrajnie prawicową radykalizacją społeczeństwa na przykładzie systemu ochrony konstytucji Republiki Federalnej Niemiec. Zaprezentowano w nim funkcjonowanie Federalnego Urzędu ds. Ochrony Konstytucji oraz procedury delegalizacji organizacji i partii politycznych.

Jako ostatni zamieszczono tekst Karoliny Matusiak Donald Trump a radykalny islam, w którym skupiono się na antyislamskiej narracji nowego prezydenta USA oraz jego administracji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.