„e-Politikon” nr 22/2017

Prezentujemy Państwu 22. numer „e-Politikonu”, poświęcony tematowi stanu polskiej politologii.

Numer polemiczny z książką dr. Tomasza Warczoka oraz dr. hab. Tomasza Zaryckiego pt. Gra peryferyjna: polska politologia w globalnym polu nauk społecznych otwiera tekst redaktora wydania – prof. Tadeusza Klementewicza. Autor wskazuje liczne mankamenty pracy obu socjologów, prezentując jednocześnie Czytelnikowi dorobek,  bogactwo subdyscyplin i  specyfikę polskiej politologii.

Dr hab. Filip Pierzchalski odnosi się krytycznie do niektórych argumentów przedstawionych w książce obu socjologów. Szczegółowej analizie poddaje takie zagadnienia, jak: antynaturalistyczne źródła poznania i badania w politologii; relatywizm epistemologiczny i semantyczny w naukach społecznych czy „peryferyjność” wnioskowania.

Dr Jan Grzymski i dr Maciej Kassner zastanawiają się nad możliwościami uprawiania autonomicznej nauki o polityce oraz nad zdolnością do samodzielnego wyboru własnej drogi naukowej w warunkach peryferyjności polskich nauk społecznych. Zdaniem autorów peryferyjność należy traktować jako szansę i przestrzeń możliwości do wytyczania autonomicznej przestrzeni badawczej, w której można z większą swobodą wybierać inspiracje bez presji czasu, przymusu publikowania oraz ciągłego studiowania rankingów naukowych.

Z kolei dr Sławomir Czapnik odnosi się do dziedziny nauki o polityce w Polsce przez pryzmat krytycznej analizy uwarunkowań funkcjonowania politolożek i politologów. Między innymi omawia zjawisko „utowarowienia” politologii jako elementu szerszego fenomenu „utowarowienia” humanistyki, zwłaszcza w aspekcie dydaktycznym.

Ostatni z polemicznych tekstów, napisany przez dr hab. Łukasza Młyńczyka, zawiera komentarz politologiczny do treści owej socjologicznej oceny tego, co dla środowiska politologów jest konstytutywne. Autor wskazuje też, że otwarta publikacją dyskusja to nie tylko kolejna okazja do refleksji o stanie rodzimej politologii, lecz także sposobność do zmierzenia się z jej słabościami.

Uzupełnieniem części polemicznej jest artykuł dr Aleksandry Gasztold pt. Teorie feministyczne w naukach o polityce. Autorka prezentuje teorie feministyczne stosowane w naukach o polityce. Charakterystyce zostały poddane główne nurty feminizmu, epistemologia oraz pojęcia i kategorie wprowadzone przez ruch feministyczny do debaty naukowej.

Numer zamyka omówienie książki Tomasza Domańskiego, Alicji Stępień, Agaty Stępień-Kuczyńskiej i Agaty Włodarskiej-Frykowskiej pt. Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych, która dobrze wpisuje się w temat niniejszego wydania.

Możliwość komentowania jest wyłączona.