e-Politikon nr 2/2012

Zbiór otwiera praca prof. Wawrzyńca Konarskiego, który odpowiadając na rosnące zainteresowanie szeroko pojmowaną tematyką etnokulturową, proponuje przegląd takich terminów, jak naród i nacjonalizm, etniczność, państwo (w tym zwłaszcza narodowe), ranga kwestii językowych czy (etno)regionalnych.

W następnym artykule Łukasz Smalec zajął się badaniem wpływu, jaki wywiera kultura strategiczna na politykę bezpieczeństwa państwa. Ta tematyka, coraz częściej podejmowana na gruncie nauki amerykańskiej, relatywnie rzadko staje się przedmiotem analizy w Polsce.

Dr Wiktor Ross opisał mechanizm wchodzenia gospodarki Rosji w głęboki kryzys finansowo-ekonomiczny, którego źródła powstały w światowym systemie gospodarczym. Dla wielu czytelników interesujące będzie odpowiedzenie na pytania o przejawy kryzysu, strategię reagowania na kryzys przez władzę i mechanizm interwencji państwa.

Problematyki władzy w różnych jej wymiarach dotyczą teksty Łukasza Świetlikowskiego o rozwiązaniach instytucjonalnych i kadrowych, które decydują o specyfice funkcjonowania szwedzkiej administracji rządowej; Agaty Biernat o bałkańskich modelach administracji samorządowej; Marcina Łukaszewskiego o ciągłości w wypełnianiu funkcji głowy państwa w sytuacji wakatu na tronie we współczesnych monarchiach europejskich; Kamila Mroczki, który podjął się próby przedstawienia problemu funkcjonowania instytucji demokratycznych w okresie Sejmu II kadencji w latach 1928 – 1930; dr Radzisławy Gortat, która analizuje kontekst, przebieg i skutki wyborów prezydenckich w Turkmenistanie w lutym 2012.

W kolejnych artykułach Marta Zdzieborska przenosi nas do Indii – kraju wprawdzie od Polski odległego, jednak którego kondycja gospodarcza oraz ustrój mają znaczenie globalne, zaś Anna Chomętowska-Kontkiewicz do Turcji, aby zastanowić się nad specyfiką społeczeństwa obywatelskiego w państwie aspirującym do struktur UE.
Marcin Przychodniak, zadając pytanie „Czy Konfucjusz mógłby być Żydem”, analizuje wpływ, jaki na pozycję Chin na arenie międzynarodowej miały XX i XXI-wieczne relacje tego państwa z Izraelem.

W ostatnim artykule numeru Kamil Mazurek porusza problematykę działalności Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa na obszarze post-radzieckim, a konkretnie dwóch, działających tam obecnie misji WPBiO – EUMM Gruzja i EUBAM Mołdowa/Ukraina.

W drugim numerze ukazała się także jedna polemika – Glosa prof. Mirosława Karwata do artykułu Bronisława Bombały pt. Fenomenologia polskiej transformacji, który został opublikowany w pierwszym numerze. Znalazła się ona w ostatniej części periodyku.

Wyświetl dokument na pełnym ekranie w formacie .pdf

 

Artykuły z numeru:

Wawrzyniec Konarski
Krótkie wprowadzenie do teorii etnokulturowej (s. 8-28)

 

Łukasz Smalec
Kultura strategiczna a paradygmat realistyczny. Krytyka, rywalizacja, perspektywy współpracy (s. 29-48)

 

Wiktor Ross
Kryzys w Rosji 2008-2010 (s. 49-75)

 

Łukasz Świetlikowski
Administracja rządowa w Szwecji – aspekty kadrowe i instytucjonalne (s. 76-99)

 

Agata Biernat
Bałkańskie modele funkcjonowania samorządu lokalnego na przykładzie Słowenii, Chorwacji oraz Macedonii (s.100-115)

 

Marcin Łukaszewski
Problem ciągłości w wypełnianiu funkcji głowy państwa w sytuacji wakatu na tronie we współczesnych monarchiach europejskich (s. 116-144)

 

Kamil Mroczka
Polityka Józefa Piłsudskiego wobec parlamentu w pierwszych latach reżimu autorytarnego 1928-1930 (s. 145-169)

 

Radzisława Gortat
Turkmenistan 2012: Rytualne wybory prezydenckie i realna rywalizacja o gaz (s. 170-195)

 

Marta Zdzieborska
Wyzwania wewnętrzne Indii u progu XXI wieku (s. 196-209)

 

Anna Chomętowska-Kontkiewicz
Społeczeństwo obywatelskie w Turcji na przykładzie współczesnych bractw i wspólnot muzułmańskich – próba analizy (s. 210-222)

 

Marcin Przychodniak
Czy Konfucjusz mógłby być Żydem? Kilka refleksji o wpływie kontaktów chińsko-izraelskich w XX i XXI w. na pozycję CHRL na arenie międzynarodowej (s. 223-238)

 

Kamil Łukasz Mazurek
WPBiO na Wschodzie – dotychczasowy bilans misji EUMM Gruzja i EUBAM Mołdowa/Ukraina (s. 239-251)

 

Polemiki:

Mirosław Karwat
Glosa do artykułu Bronisława Bombały (s. 252-258)

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.