e-Politikon nr 11/2014

epolitikon 11 2014 okladka miniJesienne wybory 2014 roku stały się dla redakcji „e-Politikonu” inspiracją do podjęcia tematyki samorządu terytorialnego – zaprosiliśmy środowisko politologów oraz ekspertów do podzielenia się wynikami badań i analizami pokazującymi różnorodność zjawisk, które związane są z samorządem.

Aby pobrać jedenasty numer „e-Politikonu” prosimy kliknąć poniżej:

Niniejszy numer otwiera artykuł Sławomira Bartnickiego pt. Lokalna egzekutywa u progu czwartej kadencji wyborów bezpośrednich. Wnioski z  analizy ilościowej. Autor prezentuje w  nim dane ilościowe dotyczące reelekcji w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym informacje na temat liczby gmin, w  których władzę wykonawczą od 2002 roku (a więc pierwszych wyborów bezpośrednich na stanowisko wójta, burmistrza i prezydenta miasta) sprawuje ta sama osoba. W pracy scharakteryzowano także czynniki zwiększające i  zmniejszające prawdopodobieństwo reelekcji lokalnej egzekutywy.

Z tekstem Sławomira Bartnickiego ciekawie koresponduje artykuł Aleksandry Adamowicz pt. >>Jak będę wiedział, że to moja ostatnia kadencja, to robię, co chcę<< czyli wielogłos o  ograniczeniu kadencyjności wójta, burmistrza i  prezydenta miasta. Autorka podjęła zgłaszany przez różne ugrupowania polityczne postulat ograniczenia liczby kadencji władzy wykonawczej w  samorządzie lokalnym i – bazując między innymi na wynikach własnych badań jakościowych – prezentuje argumenty zwolenników i  przeciwników tego rozwiązania.

W kolejnym opracowaniu pojawia się popularny wątek komunikacji politycznej w Internecie (w tym miejscu zachęcamy zatem do sięgnięcia do wydanego na wiosnę tego roku IX numeru „e-Politikonu”, w całości poświęconego temu zagadnieniu), tym razem jednak z  perspektywy samorządowej. Anna Jadachowska analizuje działania marketingowe miasta Radomska w serwisie społecznościowym Facebook. Autorka dowodzi, że skuteczne zarządzanie treścią sprzyja interakcjom, dzieleniu się opiniami, dyskusji, a w konsekwencji – skutecznemu zarządzaniu wizerunkiem miasta.

Polityka samorządowa w 2013 i 2014 roku została zdominowana w wielu jednostkach przez dwa zjawiska. W 2013 i na początku 2014 roku w Polsce obyło się nadspodziewanie wiele (szczególnie w porównaniu do poprzednich lat) referendów w sprawie skrócenia kadencji zarówno władzy wykonawczej, jak i  uchwałodawczej. Tematem tym zainteresował się Marcin Rachwał, który dokonał analizy 156 takich głosowań, które miały miejsce w Polsce w latach 2010-2014.

W 2014 roku motywem kampanii samorządowej stały się budżety obywatelskie. Im właśnie poświęcił swój artykuł Konrad Niklewicz. Analizie poddana została popularność budżetów obywatelskich, a także powody, dla których zarówno władze samorządowe, jak i sami obywatele, chcą się zaangażować w ich wdrożenie i późniejszą realizację. Autor opisuje i  analizuje także dotychczasowe doświadczenia we wprowadzaniu budżetów obywatelskich. Podejmuje również próbę oceny i odpowiedzi na pytanie, na ile kampania wyborcza do wyborów samorządowych w 2014 r. pomogła bądź zaszkodziła idei budżetów obywatelskich.

Część tematyczną zamyka artykuł Marcina Bąkiewicza pt. Suwerenność wspólnot lokalnych jako warunek decentralizacji władzy publicznej poprzez samorząd terytorialny. Jest to próba zaprezentowania wieloaspektowej istoty decentralizacji władzy publicznej.

W dziale Varia prezentujemy Państwu artykuł Małgorzaty Łakoty-Micker pt.  Stosunki dwustronne pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Chorwacji. Autorka stara się – prezentując stan relacji polsko-chorwackich – wskazać na związki pomiędzy tymi dwoma krajami, a także zaprezentować Chorwację jako obiecującego partnera handlowego oraz członka Unii Europejskiej, z którym warto rozwijać dalszą współpracę.

Numer zamyka artykuł recenzyjny Renaty Mieńkowskiej-Norkiene na temat książki pod redakcją Aleksandra Surdeja i Jana Brzozowskiego, pt. Terytorializacja lub funkcjonalizacja. Dylematy ugrupowań integracyjnych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.