Dr hab. Tomasz Słomka

Kluczowe specjalności:

ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki:
– instytucji Prezydenta RP
– relacji między organami władzy wykonawczej
– transformacji ustrojowej od lat 80. (na tle porównawczym państw Europy Środkowo-Wschodniej)
– polskiej konstytucji i konstytucyjnych podstaw bezpieczeństwa państwa

 

 

Wybrane publikacje:

Zmiana Konstytucji RP, „Kontrola Państwowa” nr 3, maj-czerwiec, 2011

Ewolucja systemu politycznego w świetle programów polskich partii politycznych, [w:] K. Żukrowska (red.), Transformacja systemowa w Polsce, Warszawa 2010

Socjalistyczna demokracja parlamentarna: granice porozumienia ustrojowego w 1989 r., [w:] A. Materska-Sosnowska, T. Słomka (red.), „Studia Politologiczne” vol. 15, 2009

Od Okrągłego Stołu do Konstytucji małej 1992, [w:] M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski (red.), Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, Warszawa 2009

Ustrojowe cechy polskiej kohabitacji, „Rocznik Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora” rocznik 11, 2008

Porządek konstytucyjny w Polsce. Wybrane problemy (współred.), Warszawa-Pułtusk 2008

Relacje ustrojowe organów władzy wykonawczej w Polsce, „Kontrola Państwowa” , nr 5, wrzesień-październik, 2008

Populizm i prawicowy radykalizm w realiach polskich – próba diagnozy zjawiska, [w:] G. Meyer, S. W. Łukowski (red.), Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, Warszawa 2007

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, [w:] K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007

Głowa państwa w europejskich systemach politycznych (wybrane problemy), „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” , nr 1 (7), 2007

Polska, [w:], K. A. Wojtaszczyk, M. Poboży, A. Wierzchowska (red.), Ratyfikacja traktatów wspólnotowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa-Ciechanów 2006

Style prezydentury. Analiza porównawcza, „Przegląd Sejmowy”, nr 6, 2005

Transformacja sposobu sprawowania władzy w Polsce po 1989 roku, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne”, nr 2 (3), 2005

Polityczno-ustrojowy dyskurs o utrzymaniu drugiej izby parlamentu w Polsce, [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.), „Studia Politologiczne”, vol. 9, Warszawa 2005

Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005

Model głowy państwa w Europie Środkowowschodniej w okresie realnego socjalizmu, [w:] B. Górowska (red.), Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych, Warszawa 2004

Prezydentura w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] T. Mołdawa (red.), Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003

Modele i style polskiej prezydentury, „Rocznik Nauk Politycznych WSH w Pułtusku”, nr 1 (4), Pułtusk 2002

Możliwość komentowania jest wyłączona.