Dr hab. Jacek Zaleśny

dr Jacek ZaleśnyKluczowe specjalności:

prawo konstytucyjne polskie i porównawcze
instytucje ochrony prawnej
systemy polityczne państw proradzieckich
prawo miejscowe
prawidłowa legislacja

 

 

Wybrane publikacje:

Niezawisłość ławnika sądowego i jej gwarancje. Dylematy okresu zmiany ustrojowej, [w:] J. Jaskiernia (red.), Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości, t. 1, Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji, Toruń 2011

Oddziaływanie Rządu Federacji Rosyjskiej na wykonywanie inicjatywy ustawodawczej, [w:] T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011

Dynamika procedur interpelacyjnych. Doświadczenia okresu transformacji w wymiarze wertykalnym, [w:] M Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce 1989-2009, Warszawa 2011

Określoność przepisów prawa jako wzorzec kontroli norm prawnych, [w:] A. Bałaban, P. Mijal (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Szczecin 2011

Dostęp ławników do informacji niejawnych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 2, Toruń 2011

Przywództwo Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej. Aspekty analizy prawnoustrojowej, [w:] W. Konarski, A. Durska, Sz. Bachrynowski (red.), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Warszawa 2011
Współdziałanie rządu i prezydenta Federacji Rosyjskiej w realizacji inicjatywy ustawodawczej, [w:] A. Kosecki, J. Wojnicki (red.), Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, 2011

Институционализация политического лидерства в постсоветских странах Центральной Азии, „ Сравнительное Конституционное Обозрение”, nr 5, 2011

Udział Rządu Federacji Rosyjskiej w postępowaniu budżetowym – doświadczenia ostatniego dwudziestolecia, [w:] A. Jach (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 1: Federacja Rosyjska, Kraków 2011

Prawa kobiet w Federacji Rosyjskiej,[w:] L. Kondratiewa-Bryzik, W. Sokolewicz (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie, Warszawa 2011

Interpelacja poselska. Uwagi na tle praktyki polskiej, [w:] M. Zubik (red.), Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, Warszawa 2010

Kontrola konstytucyjności prawa jako forma badania relacji międzynormatywnych, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wyjaśnianie polityki, „Studia Politologiczne”, vol. 17 Warszawa 2010

Prezydent a rząd w Federacji Rosyjskiej, [w:] J. Zaleśny (red.), Zagadnienia ustrojowe państw proradzieckich, Warszawa 2010

Prezydent a Duma Państwowa w procesie powoływania rządu Federacji Rosyjskiej, „Ius Novum”, Warszawa 2010

Instytucjonalizacja przywództwa politycznego w państwach poradzieckich, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski (red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, t. 2, Warszawa 2010

Status prawnoustrojowy sejmowej komisji śledczej, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Mechanizmy sprawowania władzy, „Studia Politologiczne”, vol. 18, Warszawa 2010

Narzędzia poselskiej kontroli nad polityką rządu w Polsce w dobie transformacji ustrojowej, [w:] M. Chałubiński, J. Wojnicki (red.), Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych, Pułtusk 2010

Rządowa inicjatywa ustawodawcza jako instrument planowania ustawodawczego w Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 2-3, Toruń 2010

Organy pomocy prawnej (współred. P. Szustakiewicz), Warszawa 2009

Zasady prawidłowej legislacji, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Oblicza polityki, „Studia Politologiczne” Vol. 13, Warszawa 2009

Wybory prezydenckie 2005 roku – uwarunkowania finansowe, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wielowymiarowość systemów politycznych. Teoretyczne założenia i praktyczne uwarunkowania, Warszawa 2009

Postępowanie sprawdzające w zakresie dostępu do informacji niejawnych, „Ius Novum”, nr 1, Warszawa 2009

Rola prawa miejscowego w utrzymaniu porządku publicznego, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009

Specyfika aktów prawnych o mocy wewnętrznego obowiązywania, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Rozumienia polityki, „Studia Politologiczne”, vol. 14, Warszawa 2009

Zasada zaufania jednostki do państwa i prawa w okresie zmiany ustrojowej, [w:] M. Laskowska, J. Wawrzyniak (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga

Jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, Warszawa 2009

Trybunał Stanu na tle władzy sądowniczej, „Ius Novum”, nr 2-3, Warszawa 2007

Dostęp do informacji niejawnych w sferze spraw publicznych, [w:] T. Gardocka (red.), Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa 2008

Ochrona praw wyborczych w Federacji Rosyjskiej: mechanizm legitymizacji parlamentu, [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, Warszawa 2008

Status prawnoustrojowy sędziego Trybunału Stanu, [w:] A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, Gdańsk 2008

Postkomunistyczne państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyboru formy rządów (dylematy i płaszczyzny odniesienia), [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, Warszawa 2007

Prokuratura, [w:] M. Kruk (red.), System organów ochrony prawnej w Polsce, Warszawa 2006

Konstytucyjne koncepcje odpowiedzialności, [w:] M. Kruk (red.), Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasad współczesnego państwa prawnego. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2006

Finansowanie prezydenckiej kampanii wyborczej w Federacji Rosyjskiej – doświadczenia wyborów z 2004 r., „Polityka Wschodnia”, nr 1-2, 2006

Finansowanie parlamentarnej kampanii wyborczej – specyfika polska, [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.), Przed wyborami. Konflikty, strategie, nadzieje, „Studia politologiczne”, vol. 9, Warszawa 2005

Odpowiedzialność konstytucyjna. Praktyka III RP , Warszawa 2004

Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2004

Odpowiedzialność konstytucyjna w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2003

Odpowiedzialność konstytucyjna w Federacji Rosyjskiej, [w:] J. Adamowski, A. Skrzypek (red.), Federacja Rosyjska 1991-2001, Warszawa 2002

Regulacja prawna procesu legislacyjnego w Federacji Rosyjskiej, „Studia i Materiały Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa 2001

Wybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, „Studia i Materiały Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa 2000

Partycypacja głowy państwa w ostatnich etapach procesu legislacyjnego,  Warszawa 1999

Tryb zmiany konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] T. Mołdawia (red.), Państwo. Demokracja. Samorząd. Księga jubileuszowa na sześćdziesięciopięciolecie Profesora Eugeniusza Zielińskiego,  Warszawa 1999

Możliwość komentowania jest wyłączona.