Dr hab. Adam Szymański

dr Adam SzymańskiKluczowe specjalności:

integracja europejska – rozszerzanie UE – w szczególności integracja Turcji z UE i strategia rozszerzania UE
polityka europejska Austrii oraz Polski
polityka wewnętrzna i zagraniczna Turcji

 

 

Wybrane publikacje:

Turcja i Europa – wyzwania i szanse,  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011

Religia jako nieoficjalne kryterium członkostwa w UE – przypadek Turcji, [w:] A. Szymański (red.), Turcja i Europa – wyzwania i szanse,  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011

Turkey’s Role in Resolving the Middle East Conflicts, “International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs”, Nr 2, 2011

Rola polskich posłów do PE w kształtowaniu polityki rozszerzania UE, [w:] F. Gołembski, Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu wybranych polityk UE (2004-2009), Warszawa 2010

Systemowe podejście w badaniach europejskich, [w:] K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2010

Turecki nacjonalizm – historia i współczesność, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 1/2010

Polish Perceptions, [w:] S. Akşit, Ö. Şenyuva, Ç. Üstün, Turkey Watch. EU Member States’ Perceptions on the Turkey’s Accession to the EU, METU, Ankara, listopad 2009, źródło: http://sinan.ces.metu.edu.tr/dosya/turkey_watch_en.pdf, wersja w języku tureckim, źródło: http://sinan.ces.metu.edu.tr/dosya/turkey_watch_tr.pdf

Polityka zagraniczna Turcji w latach 2007-2009: kontynuacja czy zmiana?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2/2009, wersja angielska „Polish Quarterly of International Affairs”, nr 2/2009, rozszerzona wersja: SInAN Working Paper No. 3, Center for European Studies, Ankara, wrzesień 2009, źródło: http://sinan.ces.metu.edu.tr/dosya/wp3.pdf

Teoretyczny i metodologiczny aspekt badań nad rozszerzeniem Unii Europejskiej, [w:] A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Lublin 2009

What Does the EU Need to Do and What are Its Fears? [w:] Finding Common Grounds. Rediscovering The Common Narrative of Turkey and Europe, Research Center of the SFPA, Bratislava 2009

Turkey’s Potential Added Value to the EU: Resolution of Regional Conflicts, “Turkish Policy Quarterly”, Fall 2009

Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008

Tурция и черноморское регионалъное сoтрудничество,ΕВРОПА”, nr 4, 2008

Austria – Prawie pełna kontynuacja, [w:] L. Jesień (red.), Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw UE, PISM, Warszawa 2008

South Caucasus Political Issues – the EU and Turkish Perspective, [w:] M. Kibaroğlu (red.), Turkey’s Neighborhood, Foreign Policy Institute, Ankara 2008

Możliwość komentowania jest wyłączona.