„e-Politikon” 14/2015

okładka 14 numeru mini14. numer „e-Politikonu” został dedykowany wybranym zagadnieniom, którym poświęcono Wspólne Sesje ECPR 2015 w Warszawie.

Aby pobrać 14. numer „e-Politikonu” prosimy kliknąć poniżej:

Numer otwiera artykuł Adama Szymańskiego pt. Nauki polityczne w  Polsce i państwach >>starej<< UE. Autor, wychodząc od doświadczeń uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach, stara się spojrzeć na badania przeprowadzane w ramach politologii w innych państwach Unii Europejskiej niż Polska i wskazuje na zasadnicze różnice między polskimi naukami politycznymi a politologią niemiecką, brytyjską czy francuską.

Z kolei Agnieszka Rothert w eseju Leonardo da Vinci, nieliniowość i nauki polityczne – w poszukiwaniu ponad-logicznej metody podejmuje kwestie, jakie (które) zdominowały naukę o polityce, także dotyczące tego, czym jest nauka o  polityce. Zadaje w nim pytania: czy wolno przekraczać granice logiki, zdrowego rozsądku i liniowego myślenia? Czy wolno być kreatywnym, używać wyobraźni i wszystkich naszych zmysłów w celu poznania? Czy polityka to artefakt czy natura? Czy nauka o polityce może w ogóle być czymś wyodrębnionym, oddzielnym, i po co? A może ex definitione musi być niebinarna, transdyscyplinarna i adaptująca się?

Trzy kolejne teksty odnoszą się do wybranych aspektów badań politologicznych. I tak Renata Mieńkowska-Norkiene (współredagująca niniejszy numer) analizuje Teoretyczne podstawy badań integracji europejskiej w  Polsce
i na świecie na przykładzie wybranych aspektów koordynacji polityki europejskiej
. Analiza przynosi pewne wyjaśnienia dotyczące konsekwencji zastosowania poszczególnych podejść teoretycznych do koordynacji polityki UE na poziomie krajowym dla analiz efektywności i zasadności działania systemów koordynacji. Ponadto autorka nakłada ramy teoretyczne dla krytycznych dyskusji o tym, od czego procesy koordynacji są zależne, jak są prowadzone (czy są w większym stopniu kontrolowane przez państwa członkowskie, czy raczej przez instytucje UE), wreszcie, w jakim kierunku zmierzają procesy koordynacji. W artykule zostają także wskazane różnice w badaniach procesów integracyjnych w kontekście nauk politycznych i studiów europejskich w Polsce i na świecie.

Artykuł Anny Sroki dotyczy problematyki jakości demokracji, nowego obszaru w badaniach z zakresu nauk  politycznych. Autorka stara się odpowiedzieć na pytania o stan badań na świecie w zakresie jakości demokracji, a także analizuje, co sprawia najwięcej trudności w operacjonalizacji jakości demokracji i dlaczego nie udało się dotychczas wypracować na gruncie nauk politycznych jednej wspólnej koncepcji.

Numer zamyka artykuł Małgorzaty Kaczorowskiej, która podjęła się analizy stanu badań nad partiami politycznymi i systemami partyjnymi w  Europie i w Polsce. Autorka analizuje kierunki współczesnych badań nad partiami politycznymi oraz systemami partyjnymi, jak również wskazuje dominujące trendy i ścieżki rozwoju oraz problemy powstające w badaniach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.