Dla Autorów

Zasady ogólne:

Wszystkie artykuły publikowane w Kwartalniku Naukowym OAP UW „e-Politikon” (The Political Science Quarterly „e-Politikon”) są recenzowane. Redakcja zobowiązuje się do przestrzegania zasad naukowej rzetelności i uczciwości. Zapewniamy Autorom kompetentną ocenę zgłoszonych przez nich artykułów, dokonaną przez niezależnych Recenzentów.

1. Autorzy odpowiadają za stronę merytoryczną artykułów.

2. Główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający publikację.

3. Autorzy przesyłają tekst sformatowany zgodnie z szczegółową instrukcją edytorską.

4. Autorzy dokonują poprawek wskazanych przez Recenzentów oraz korekty autorskiej artykułu.

5. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.

6. Pragniemy podkreślić, że ghostwritting i guest autorship  są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie ich wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest Autorem/współautorem publikacji.

Etapy publikacji:

1. Zgłoszenie artykułu do Redakcji (e-mail: epolitikon@oapuw.pl)

Do zgłoszenia należy następnie dołączyć:

a. oświadczenie o wkładzie poszczególnych Autorów w pracę [pobierz]

b. oświadczenie o  źródłach finansowania publikacji [pobierz]

Wyżej wymienione oświadczenia należy złożyć osobiście bądź wysłać na adres:

Ośrodek Analiz Politologicznych UW

ul. Nowy Świat 69 pok. 215

00-927 Warszawa

2. Wstępna weryfikacja artykułu przez Redakcję

Teksty nadsyłane do publikacji w Kwartalniku są kwalifikowane do publikacji przez Kolegium Redakcyjne.

a. Redaktor naczelny dokonuje wstępnej kwalifikacji, po czym zwraca się o opinię do redaktora tematycznego specjalizującego się w dziedzinie, której dotyczy publikacja

b. Redaktor naczelny wspólnie z redaktorem tematycznym decydują o wyborze dwóch niezależnych Recenzentów artykułu, poproszeniu Autora o niezbędne uzupełnienia lub poprawki bądź o odrzuceniu tekstu.

3. Powiadomienie Autora/Autorów o decyzji Kolegium, w przypadku decyzji  Redakcji o przekazaniu tekstu  do recenzji – dokonanie jego anonimizacji i przesłanie Recenzentom  (czynności dokonuje Sekretarz Redakcji)

4. Proces recenzji – realizowany przy zastosowaniu double-blind review process – Autorzy i  Recenzenci nie znają swoich tożsamości

Możliwe efekty recenzji:

a. recenzja negatywna

b. recenzja sugerująca dokonanie poprawek i potrzebę ponownej recenzji

c. recenzja sugerująca dokonanie poprawek bez obowiązku ponownej recenzji

d. recenzja pozytywna, akceptująca tekst do publikacji w przedstawionej formie

Warunkiem dopuszczenia artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje. W przypadku uzyskania sprzecznych ze sobą recenzji (pozytywnej i negatywnej), tekst zostaje poddany ocenie trzeciego, dodatkowego recenzenta, którego opinia ma charakter rozstrzygający.

5. Przekazanie Autorowi/Autorom umowy licencyjnej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do artykułu
(czynności dokonuje Sekretarz Redakcji)

6. Nanoszenie ewentualnych poprawek przez Autora/ Autorów (ewentualne ponowne recenzje) oraz  korekta Redakcji

7. Skład tekstu

8. Opublikowanie numeru na stronie internetowej Kwartalnika oraz rozesłanie go do subskrybentów newslettera OAP UW

Możliwość komentowania jest wyłączona.