15. numer „e-Politikonu” już w Internecie!

okładka 15 numeru mini15. numer Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” wpisuje się w dyskusję o kierunkach zmian w samorządzie terytorialnym w Polsce.

Znajdą go Państwo tutaj.

Numer otwiera artykuł pt. Nawigacja na mniejszych akwenach. Programy ugrupowań i kandydatów samorządowych w aplikacji internetowej BAROMETR WYBORCZY 2014, przygotowany przez zespół autorów: Agnieszkę Hess, Dominikę Kasprowicz, Małgorzatę Lisowską-Magdziarz, Jarosława Flisa, Krzysztofa Nowaka, Lucynę Słupek, Agnieszkę Szymańską i Weronikę Świerczyńską-Głownię. Artykuł prezentuje koncepcję internetowej aplikacji BAROMETR WYBORCZY przygotowanej jako nowatorskie narzędzie, które zostało użyte m.in. do naukowej analizy oferty i programów wyborczych w wyborach samorządowych w 2014 r. Zebrane dane w odniesieniu do komitetów kandydatów na urząd prezydenta Krakowa oraz komitetów w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego posłużyły do sformułowania zaprezentowanych w artykule wniosków dotyczących stanowisk poszczególnych komitetów w kwestiach społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Kolejne dwa artykuły odnoszą się do aspektu prawno-finansowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Artykuł Anny Buchwald porusza kwestię tworzenia ram instytucjonalnych dla nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi w warunkach państwa zdecentralizowanego. Autorka dokonała analizy konstrukcji prawnej jednego z instrumentów finansowego zarządzania rozwojem lokalnym, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa. Wprowadzenie w 2010 r. do systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego tego rodzaju dokumentu planowania zobligowało samorząd do wyjścia poza roczną perspektywę budżetu i do projektowania wydatków w dłuższej perspektywie czasowej.

Również artykuł Bartłomieja Celejewskiego nawiązuje do sfery gospodarki finansowej samorządu terytorialnego. Autor porusza problematykę systemu redystrybucji dochodów samorządu w Polsce. Przedmiotem analizy jest instrument finansowy w postaci subwencji równoważącej, który w świadomości społecznej funkcjonuje pod nazwą „janosikowe”, wzbudzając ogromne kontrowersje w środowisku samorządowym. Po omówieniu konstrukcji prawnej „janosikowego” autor dokonał analizy funkcjonowania i efektywności obecnie istniejącego systemu wyrównywania dysproporcji w zamożności jednostek samorządu terytorialnego, wskazując jednocześnie na wyznaczony przez orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego kierunek zmian w konstrukcji prawnej „janosikowego”.

Tematyka kolejnego artykułu koncentruje się wokół zagadnienia procesu decentralizacji władzy publicznej w Polsce. Radosław Kamiński rekonstruuje przebieg i istotę reform, które miały na celu przywrócenie i umocnienie instytucji samorządu terytorialnego w Polsce. Osią przewodnią rozważań jest dokonanie oceny stopnia przeprowadzonej w Polsce decentralizacji władzy publicznej według przyjętych przez autora kryteriów.

Numer zamyka artykuł w języku angielskim, dotyczący samorządowej sceny politycznej. Michał Kuź odnosi się w nim do fenomenu politycznego ruchów miejskich, które mogą być widziane jako potencjalna alternatywa dla partii politycznych. Autor docieka przyczyn pojawienia się, istoty i kierunku ideowego tego typu organizacji w Polsce, poszukując odniesień do filozofii politycznej Jeana Jacques’a Rousseau przy zastosowaniu koncepcji retrospekcji przewrotowej Kazimierza Kelles-Krauza.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.